Stavba silnice k novostavbám

IMG 4225 IMG 4226 IMG 4227 IMG 4228
IMG 4229 IMG 4230 IMG 4231 IMG 4232
IMG 4233 IMG 4234 IMG 4235 IMG 4240 hdr
IMG 4243 IMG 4244 IMG 4245 IMG 4246
IMG 4247 IMG 4464 IMG 4466 IMG 4467
IMG 4469 IMG 4470 IMG 4471 IMG 4472
IMG 4473 IMG 4474 IMG 4475 IMG 4476