Obec Nevolice

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Nevolice

2. Důvod a způsob založení

Obec Nevolice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo:
Michal Jansa - starosta obce
Lukáš Kůstka - místostarosta obce
Ing. Václav Vaněk - člen zastupitelstva
Anna Čadková - členka zastupitelstva
Ing. Jan Růžek - člen zastupitelstva
Marie Konášová - členka zastupitelstva
Mgr. Milan Mleziva - člen zastupitelstva

Finanční výbor:
Marie Konášová - předsedkyně finančního výboru
Anna Čadková – členka finančního výboru
Ing. Jan Růžek – člen finančního výboru

Kontrolní výbor:
Ing. Václav Vaněk - předseda kontrolního výboru
Mgr. Milan Mleziva - člen kontrolního výboru
Josef Velek - člen kontrolního výboru

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Nevolice
Nevolice 36
344 01 Domažlice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Nevolice
Nevolice 36
344 01 Domažlice

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny starosty a místostarosty:
pátek od 18:00 do 20:00 hodin

Úřední hodiny pracovnice OÚ:
úterý od 18:00 do 19:30 hodin nebo po telefonické dohodě

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 379794075

4.5 Adresa internetové stránky

www.nevolice.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Nevolice
Nevolice 36
344 01 Domažlice

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

ID: feyavak

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 762078349/0800

6. IČ

00572187 - neplátce DPH

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Právní předpisy, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují:

 1. Ústava ČR, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 2. Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 3. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 5. Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 8. Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
 9. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 10. Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 12. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 13. Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 14. Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
 15. Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 16. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 17. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 18. Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 19. Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon,) ve znění pozdějších předpisů
 20. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 21. Zákon č. 312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 22. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 23. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 24. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 25. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 26. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 27. Zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách
 28. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 29. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 30. Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 31. Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referentu a o změně některých zákonů
 32. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 33. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 34. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 35. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 36. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.